Cilat janë kostot e kredisë?

Çdo kredi i kushton klientit diçka. Shuma totale e kredisë që klienti do të duhet të paguajë zakonisht përbëhet nga disa komponentë – shuma bazë e kredise, interesi dhe tarifat e shërbimit. Tarifat e vonesave mund të ndikojnë gjithashtu në shumën totale nëse klienti nuk është i disiplinuar në përmbushjen e detyrimeve të tij.

Tarifat

Institucionet financiare ngarkojnë tarifa për aktivitete të tilla si shqyrtimi i kërkesës suaj për kredi dhe shërbimi i llogarisë. Tarifat përfshijnë: 

  • Tarifat e mirëmbajtjes – një tarifë që mbajtësit e llogarive mund të paguajnë çdo muaj vetëm për të pasur një llogari rrjedhëse në një institucion financiar. Jo çdo institucion financiar i ngarkon këto tarifa (megjithëse shumë i bëjnë), dhe ato mund të mos zbatohen për çdo lloj llogarie të ofruar.
  • Tarifat e shërbimit – një tarifë për shërbimet që lidhen me produktin ose shërbimin e parë që blihet, siç është lëshimi i kredisë, përpunimi i dokumenteve, mbajtja e regjistrave dhe shërbime të tjera administrative.
  • Tarifat e vonesave – tarifat e aplikuara për pagesën e radhës nëse klienti ka kaluar afatin e shlyerjes në datën e caktuar.

Interesi

Interesi është shuma e parave që ngarkon një institucion financiar për t’ju lejuar të përdorni paratë e tij. Norma e interesit mund të jetë ose fikse ose e ndryshueshme.

  • Norma fikse nënkupton që norma e interesit mbetet e njëjtë gjatë gjithë afatit të kredisë.
  • Norma e ndryshueshme nënkupton që interesi mund të ndryshojë gjatë afatit të kredisë. Marrëveshja e kredise do të tregojë detajet e ndryshimeve të normës.

Kur aplikoni për një kredi, gjithmonë kushtojini vëmendje të gjitha tarifave, të tilla si norma e përqindjes vjetore (APR), lëshimi i kredisë dhe kostot e verifikimit të dokumenteve. Gjithashtu, zbuloni nëse normat e interesit janë fikse ose nëse ato mund të ndryshojnë me kalimin e kohës, për shembull, si në rastin e Euribor. Edhe pse duhet të bëni çdo përpjekje për të përmbushur gjithmonë në kohë detyrimet tuaja të kredisë, duhet të zbuloni gjithashtu se cilat janë tarifat e gjobave.

MOFIMI: Informacioni i përfshirë në platformën e edukimit financiar ofrohet vetëm për qëllime informative. Përdoruesi duhet të bëjë gjithmonë kërkimin e tij dhe të kërkojë këshilla profesionale për t'u siguruar që rekomandimet e dhëna janë të përshtatshme për situatën e tyre. Ne nuk garantojmë saktësinë, plotësinë ose besueshmërinë totale të ndonjë këshille, opinioni, deklarate ose informacioni tjetër të shfaqur ose të shpërndarë përmes kësaj faqeje interneti. Prandaj, çdo mbështetje në informacionin e dhënë është vetëm risk i juaji.